Asalamualikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

September 23, 2019

23 Muharram 1441

Sunrise

6:56 am

24:00 Minutes
Prayer Begins Jamaat
Fajr4:51 am 6:00 am
Sunrise6:56 am
Zuhr1:06 pm 1:30 pm
Asr5:07 pm 6:00 pm
Maghrib7:13 pm 7:13 pm
Isha8:52 pm 9:00 pm
Jumuah 1:30 pm